De naam van de school: een opdracht.


De naam van de school vertelt heel veel over hoe we tegen ons onderwijs aankijken. Goed onderwijs lijkt veel op een bloembol: allemaal schillen over elkaar heen en om bij de kern te komen moet je schil voor schil weghalen.

Kinderen moeten zich allereerst veilig voelen op school. Niet bang hoeven zijn voor de leerstof, voor de juf of meester of voor elkaar.
Maar er is meer: je moet je op school ook welkom voelen, je er thuis voelen - geborgenheid.
Pas dan kun je dingen leren.
Maar wat heb je aan alles wat je geleerd hebt? Wat is de zin, de betekenis ervan in je leven. Als je dat ook leert, pas dan gaat kennis ook echt leven.
Tenslotte kom je bij de kern: ervaren dat je mens bent met andere mensen. Samen blijdschap en verdriet delen. Dat zijn die momenten die je je leven lang bij blijven.

Visie


Op De Kern geloven wij dat een plezierige leeromgeving de juiste basis is om goed te kunnen leren. Met een enthousiast team van leerkrachten zetten we ons elke dag in om ervoor te zorgen dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Want op onze school is iedereen welkom. 
 

Dagopening


Wij zijn een Christelijke school. Wij verwachten van alle kinderen dat zij meedoen aan de Bijbellessen, het bidden en het zingen van Bijbelliederen. Wij vertellen onze leerlingen inspirerende verhalen uit de Bijbel. We helpen elkaar als dat nodig is, we zorgen goed voor elkaar.

Samen leren met een lach


We werken volgens de principes van directe instructie: de leerkrachten leggen de lesstof uit en zorgen ervoor dat alle kinderen betrokken zijn bij het onderwerp. Vervolgens wordt er aan de kinderen die dat nodig hebben verlengde instructie gegeven aan de instructietafel. De overige kinderen kunnen zelfstandig de lesstof verder inoefenen.

Groep 1 en 2

​​In groep 1 en 2 willen we de kinderen in een veilige, gezellige sfeer ontvangen. We creëren een omgeving die uitnodigt tot het op een speelse manier ontwikkelen van de vaardigheden die een basis vormen voor hun verdere schoolloopbaan. We bieden onze kleuters veel structuur. Werken en spelen worden afgewisseld. Er wordt hoofdzakelijk rond thema's gewerkt. De kinderen voeren activiteiten uit die voor hen uitdagend en herkenbaar zijn. Vaak is de eigen belevingswereld uitgangspunt voor het spelen en werken. De leerlingen werken op hun eigen niveau. Op deze manier willen wij de leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling (grove en fijne motoriek), taalontwikkeling (woordenschat en ontluikende geletterdheid), voorbereidend rekenen en de creatieve ontwikkeling.

Groep 3 t/m 5


Alle kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen hierin aandacht en zorg. Wie moeite heeft met leren krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren wordt uitgedaagd met extra uitdagende opdrachten. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij de leerlijn Levelwerk.

Vanaf groep 3 wordt een begin gemaakt met het methodisch gericht onderwijs. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven. Kinderen leren in een verschillend tempo. De methodes die wij gebruiken spelen hier goed op in. Zo krijgen de leerlingen voldoende ruimte en mogelijkheden om de leerstof op eigen niveau te verwerken. Vanaf groep 5 wordt er aandacht besteed aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs.

Groep 6 t/m 8

 
In de bovenbouw wordt de werkwijze van de middenbouw grotendeels voortgezet. Er worden meer eisen gesteld aan het zelfstandig werken en er vindt een verdieping plaats van de wereldoriënterende vakken. Vanaf groep 7 wordt het vak Engels gegeven. Langzamerhand wordt toegewerkt naar het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen maken methode gebonden toetsen en jaarlijks enkele CITO toetsen voor rekenen, spelling, woordenschat en lezen. In groep 8 volgt in april de uiteindelijke CITO-Eindtoets.

De schooldag

 
Als leerlingen ’s ochtends de school binnenlopen worden ze begroet. We openen de dag gezamenlijk. We zijn een Christelijke school waar alle religies welkom zijn. We vertellen inspirerende verhalen. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan de Christelijke geloofsfeesten. We willen kinderen met vertrouwen in zichzelf en respect voor elkaar laten opgroeien.

We blijven in ons onderwijs op zoek naar nieuwe lesvormen. We nemen kinderen serieus en ondersteunen ze op weg naar zelfstandigheid.

Op onze school willen we een mooie bijdrage leveren aan de vaardigheden van onze leerlingen. Aan het eind van groep 8 kunnen ze dan zelfverzekerd de volgende stap zetten.

De Kern


Onze school heet De Kern en is ook letterlijk een kern in Veendam. We zijn goed zichtbaar in de wijk Plan Noord en zijn bekend bij de inwoners. We vormen een basis, de kern van het schoolleven van uw kind. We proberen ook tot de kern van onze leerlingen door te dringen. Zodat we samen kunnen ontdekken wie ze zijn.


CBS De Kern is onderdeel van VCO- Midden en Oost Groningen. Dit is een vereniging voor Christelijk basisonderwijs met 19 scholen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.